[1]
TuấnP. A. và ViệnM. V., “Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.