[1]
CungL. X. và NgânN. Đình, “Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.