[1]
Tuấn KhoaB., “Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019 ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.