[1]
Đình NgânN. và Xuân CungL., “Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian liền biểu mô ở mắt loét giác mạc khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối thay thế”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.