[1]
Minh XuânN., “So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ”, YDLS, vol 15, số p.h 4, tháng 4 2020.