[1]
HoaN. N. và BìnhT. T., “Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn”, YDLS, vol 14, số p.h 2, tr 96-101, tháng 11 2020.