[1]
TrungN. Đình, “Giá trị tiên lượng tử vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong đa chấn thương”, YDLS, vol 19, số p.h 1, tháng 2 2024.