TuấnP. A. (2019) “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/73 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).