HưngN. M., HùngT. T., BằngN. V., BaN. V., ChuyênN. V. và QuangL. B. (2018) “Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/420 (Truy cập: 1Tháng Chạp2021).