Minh XuânN. (2020) “So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/350 (Truy cập: 28Tháng Giêng2022).