HoaN. N. và BìnhT. T. (2020) “Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(2), tr 96-101. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292 (Truy cập: 3Tháng Chạp2021).