Việt Đào Quốc, BìnhNguyễn Tiến, và NgaNguyễn Thị Phi. 2019. “Nghiên cứu nồng độ Osteocalcin Và Beta-Crosslap huyết Thanh ở đối tượng thừa cân béo Phì”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/98.