HuyNguyễn Quang, và KhươngKiều Văn. 2019. “Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường Tim Sau phẫu thuật Thay Van Hai Lá”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/91.