YênNguyễn Trọng, và LânĐặng Hoài. 2019. “Đánh Giá kết Quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/87.