Việt Đào Quốc, BìnhNguyễn Tiến, và NgaNguyễn Thị Phi. 2019. “Nghiên cứu mối Liên Quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở đối tượng thừa cân, béo Phì”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/84.