TuấnPhùng Anh. 2019. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh U tuyến ức Trên Phim chụp cắt lớp Vi tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/73.