LongNguyễn Hoàng, và HằngPhan Lệ. 2019. “Đánh Giá kiến thức về bệnh Tan máu bẩm Sinh Trên Thanh Niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/68.