Mai AnhĐào Thị, và HuyNguyễn Văn. 2020. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác Cơ năng Có hội chứng A-V ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (6), 64-68. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637.