Phương Tô Thanh. 2019. “Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ Xuyên sọ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62.