CườngNguyễn Thái, TốtNguyễn Hồng, TuấnNguyễn Thanh, và HiênMai Xuân. 2020. “Đánh Giá bước đầu Vai Trò của Procalcitonin Trong định hướng dừng kháng Sinh ở bệnh nhân Viêm phổi thở máy ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528.