SơnPhạm Trường. 2020. “Vai Trò điện Tim bề mặt Trong đánh Giá vị Trí ngoại tâm Thu thất Nguyên phát xuất phát từ đường Ra thất phải”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/523.