NguyênTạ Thị, và Hưng Nguyễn Duy. 2020. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và sự hiện diện của tụ cầu vàng Trong các tổn thương trứng Cá bọc”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (7), 27-32. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434.