TuấnPhùng Anh, và NgọcNguyễn Văn. 2018. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn Phế quản Trên cắt lớp Vi tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/425.