NgầnNguyễn Hoa, LậpHoàng Khải, SinhNguyễn Phương, TuấnTrần Văn, TuấnNguyễn Minh, và HàTrương Mạnh. 2018. “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng Sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/422.