HưngNguyễn Minh, HùngTrịnh Thanh, BằngNguyễn Văn, BaNguyễn Văn, ChuyênNguyễn Văn, và QuangLê Bách. 2018. “Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng Khu vực Biên giới Tây Nguyên”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/420.