TuấnPhùng Anh, và ViệnMai Văn. 2018. “Đặc điểm hình ảnh U tuyến ức ở bệnh nhân nhược Cơ Trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ Mô bệnh Và Giai đoạn bệnh”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/417.