LamNguyễn Đức, và ĐàoLê Thị Anh. 2018. “So sánh tác dụng không Mong muốn của gây Tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Ropivacain - Fentanyl với Bupivacain - Fentanyl để giảm đau Trong chuyển Dạ đẻ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/412.