CungLê Xuân, và NgânNguyễn Đình. 2018. “Đánh Giá kết Quả điều trị đục thể thủy Tinh Sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật Phaco”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/399.