HàoNguyễn Trọng, và HoàngNguyễn Vũ. 2018. “Yếu tố Nguy Cơ Tim mạch Trên bệnh nhân vảy nến”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/396.