Hồng AnhThân, và Đình CẩmTrương. 2020. “Khảo sát mối Liên Quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người Cao tuổi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/362.