Văn Chủ Nguyễn. 2020. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của Ung Thư Vú Type phân tử lòng ống ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360.