Tiến QuangNguyễn, và Quốc HoànChử. 2020. “Đánh Giá kết Quả của miệng nối Bên tận Sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị Ung Thư trực tràng ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/356.