Đình NgânNguyễn, và Xuân CungLê. 2020. “Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời Gian liền biểu Mô ở mắt loét giác mạc Khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối Thay Thế”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/351.