LệVũ Thị, và Đức HảiNguyễn. 2020. “Đánh Giá mối Liên Quan giữa tổn thương Cơ Quan đích Và biến Thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân > 60 tuổi bị tăng huyết áp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/331.