Trường SơnPhạm. 2020. “Nghiên cứu đặc điểm điện Sinh Lý Và kết Quả triệt đốt ngoại tâm Thu thất Nguyên phát đường Ra thất phải”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/330.