Văn ChiếnĐỗ, Thành HuyNguyễn, và Nguyên SơnPhạm. 2020. “Bệnh Tim mạch Trong đại dịch COVID-19 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329.