MinhP. N.; Nghĩa Đinh V.; SơnN. T. Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 7 tháng 8 2019.