DựN. N.; KínhN. Q.; ThùyL. Q. Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 26 tháng 8 2019.