YênN. T.; Lân Đặng H. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 6 tháng 8 2019.