TrungN. Đình; TốtN. H.; NhậtN. Đức; NgaD. T.; AnhT. D. Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 15 tháng 8 2019.