Việt Đào Q.; BìnhN. T.; NgaN. T. P. Nghiên cứu mối liên quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở đối tượng thừa cân, béo phì. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 20 tháng 8 2019.