KhươngK. V. Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của rung nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 14 tháng 8 2019.