TuấnP. A. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 8 tháng 8 2019.