TrungN. T. T.; Hà L. N.; GiangP. T. Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng xạ hình GSPECT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 13 tháng 6 2019.