Quyên Đào T.; TrungN. T.; SỹB. T.; TrangT. T. H.; Giang Đào P.; HiềnT. T. T.; TĩnhN. T.; HàT. T.; HàN. V.; AnhT. Đức; HườngH. T.; HoànP. Q. Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika và Chikungunya. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 1, 31 tháng 3 2021.