HoàngN. H.; TrungN. Q.; DungN. T. K.; HàL. N. Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 28 tháng 6 2019.