Tuấn Nghĩa Đặng; Văn NamN.; Anh HảiV.; Việt AnhL.; Thanh BìnhT.; Công Hiếu Đặng; Xuân BộT. Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 8, 26 tháng 8 2020.