LongN. H.; HằngP. L. Đánh giá kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh trên thanh niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 3 tháng 6 2019.