HàoN. T.; TuấnT. L. A.; NhiP. T. U.; NgọcL. T. M. So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 1, 31 tháng 3 2021.