ThắngV. Đức; GiangN. T.; TrungN. N.; NamN. V.; HanhL. B.; HiềnT. T.; KiênN. T. Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 8 tháng 7 2019.